Halaman

Januari 18, 2011

Keutamaan Mempererat Hubungan Silaturahmi

Assalamualaikum,

Allah Swt Berfirman : "Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan
(mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan
(peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan
mengawasi kamu." (QS An Nisaa' 4:1).

Di dalam ayat tersebut diatas Allah memerintahkan kepada kita untuk
bertaqwa kepada-Nya dan Allah juga memerintahkan kita agar menjaga/memelihara hubungan silaturahmi karena Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kita dimanapun kita berada. Beberapa keutamaan menjaga & memelihara hubungan Silaturahmi adalah sebagai berikut :
1. Silaturahmi merupakan sebagian dari konsekuensi iman dan
tanda-tandanyaDari Abu Hurairah ra oa berkata, Rasulullah saw
bersabda : "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka
hendaklah ia memuliakan tamunya, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah
dan hari akhir maha hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi". (HR.Bukhori dan Muslim).

2. Silaturahmi adalah penyebab bertambah umur dan luas rizqi Dari Abu Hurairah r.a ia berkata : Aku mendengar Rasulullah saw
bersabda: "Barangsiapa yang senang diluaskan rizqinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi" (HR. Bukhori dan Muslim).

3. Akan selalu berhubungan dengan Allah swt. Dari Aisyah
r.hum berkata, Rosulullah saw bersabda, "Silaturahmi itu tergantung di
`Arsy (Singgasana Allah) seraya berkata: "Barangsiapa yang menyambungku maka Allah akan menyambung hubungan dengannya, dan barangsiapa yang memutuskanku maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya" (HR. Bukhari dan Muslim).

4. Silaturahmi merupakan salah satu penyebab utama masuk
surga dan jauh dari nerakaDari Abu Ayyub al-Anshari ra, sesungguhnya seorang laki-laki berkata: Ya Rasulullah, ceritakanlah kepadaku amalan yang memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Maka Nabi saw bersabda : "Engkau menyembah Allah swt dan tidak menyekutukan sesuatu dengan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan menyambung tali
silaturahmi" (HR. Bukhari dan Muslim).

5. Silaturahim merupakan amalan
yang paling dicintai oleh Allah swt.Dari seorang laki-laki dari Khos'amm
berkata : saya mendatangi Rasulullah saw sedangkan beliau sedang bersama salah seorang sahabatnya, aku berkata : kamu mengaku bahwa engkau adalah Rasulullah? Rasulullah saw menjawab : "iya", aku bertanya : amalan apa yang paling dicintai Allah swt. Beliau menjawab ; "Beriman kepada Allah swt ",aku bertnya lagi, kemudian apa lagi ? beliau menjawab : "kemudian menyambung silaturahmi". (HR. Abu Ya'la dengan sanan Jayyid).

6.Sesungguhnya ganjaran silaturahmi lebih besar dari pada memerdekakan budak Dari Ummul mukminin Maimunah binti al-Harits radhiyallahu 'anha,bahwasanya dia memerdekakan budak yang dimilikinya dan tidak memberi kabar kepada Nabi saw sebelumnya, maka tatkala pada hari yang menjadi gilirannya, ia berkata: Apakah engkau merasa wahai Rasulullah bahwa sesungguhnya aku
telah memerdekakan budak (perempuan) milikku? Beliau bertanya: "Apakah sudah engkau lakukan?" Dia menjawab: Ya. Beliau bersabda: "Adapun jika engkau memberikannya kepada paman-pamanmu niscaya lebih besar pahalanya untukmu." (HR. Bukhori dan Muslim)7. Di antara besarnya ganjaran silaturahmi, sesungguhnya sedekah terhadap keluarga sendiri tidak seperti sedekah terhadap orang lainDari Salman bin 'Amir ra, dari Nabi saw beliau bersabda: "Sedekah terhadap orang miskin adalah sedekah dan terhadap keluarga sendiri mendapat dua pahala: sedekah dan silaturahmi." (HR.Tirmidzi)Demikian pula dengan hadits Zainab ats-Tsaqafiyah, istri Abdullah bin Mas'ud ra, ketika ia pergi dan bertanya kepada Nabi saw: Apakah boleh dia bersedekah kepada suaminya dan anak-anak yatim yang ada dalam asuhannya? Maka Nabi saw bersabda: "Untuknya dua pahala, pahala
kekeluargaan dan pahala sedekah." (HR Bukhari dan Muslim).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar